PRIMJENA USMJERENIH HIPERGRAFOVA ZA PREDSTAVLJANJE FUNKCIONALNIH ZAVISNOSTI U RELACIONIM MODELIMA

mr Marko Đukanović, Prirodno-matematički fakultet Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

U radu je dat prijedlog za predstavljanje funkcionalnih zavisnosti između
podskupova, atributa relacionih šema korištenjem usmjerenih, hipergrafova. Usmjereni
hipergrafovi se predstavljaju binarnim matricama, što za posljedicu
omogućuje primjenu bitskih operacija na njihovim elementima. Realizovani su i
diskutovani algoritmi koji na bazi takvog koncepta rješavaju određene probleme
iz oblasti funkcionalnih zavisnosti.

Usmjereni hipergraf; matrica susjedstva; relaciona baza podataka; normalizacija; funkcionalne zavisnosti