landfill, municipal waste, fuel, landfill gas, cogeneration, biothorn, IPCC.

1. Radmila Lišanin, Fakultet za primenjenu ekologiju "Futura", Beograd,, Serbia
2. Čedo Lalović, Fakultet za primenjenu ekologiju "Futura", Beograd, Serbia

Upravljanje otpadom u Srbiji zasnovano je na njegovom deponovanju. Negativan uticaj deponijskog gasa (LFG) na životnu sredinu može se značajno smanjiti njegovim prikupljanjem, odgovarajućom preradom i daljom upotrebom kao goriva za kogeneraciju gasnih postrojenja. Energija biomase koja potiče iz deponija čvrstog komunalnog otpada danas se koristi kao efikasno gorivo iz obnovljivih izvora energije. Biogas se proizvodi anaerobnim tretmanom organske mase komunalnog otpada. Deponijski gas koji nastaje kao rezultat anaerobne digestije biomase u digestorima deponijskih postrojenja je u osnovi metan CH4 (50-55%), ugljen-dioksid CO2 (40-45%) i nemetanska isparljiva jedinjenja, azotni suboksid N2O i azotni oksidi NOx. U ovom radu prezentiran je model i definisane količine i sastav deponijskog gasa na deponiji "Kulagića Ada" u Kraljevu. Na osnovu merenja izvršenih na 10 biotrnova deponije, utvrđen je zadovoljavajući procenat metana od 56% u deponijskom gasu, a time i mogućnost njegove upotrebe kao goriva u kogeneracionim motorima. Korišćenjem programskog paketa ,,Ukraine LFG mod.v1” u Excel okruženju dobili smo časovnu proizvodnju biogasa od 205 m3/h, kao i preporuke za izbor odgovarajućeg tipa i snage kogeneracionih motora na gas.

Кључне речи: deponija; komunalni otpad; gorivo; deponijski gas; kogeneracija; biotrn; IPCC.

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ А - Наука материје, кондензоване материје и физикa чврстог стања

Датум: 09.08.2021.

Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali


Остали радови са конференције


Претражи радове