МЈЕРЕЊE КОНЦЕНТРАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ РАДОНА У ВАЗДУХУ ПАСИВНОМ МЕТОДОМ ЗАСНОВАНОМ НА ТЕХНИЦИ ЕЛЕКTРEТА И АКТИВНОМ МЕТОДОМ ЗАСНОВАНОМ НА УРЕЂАЈУ RAD7

1. Бојан Павичар, Аффидеа, Интернационални медицински центар, Центар за Радиотерапију, Дванаест беба бб, Бања Лука, Пр, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Горан Коларевић, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Софија Форкапић, Природнo-математички факултет, Универзитет у Новом Саду, Департман за физику,, Serbia
4. Бранко Предојевић, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

У овој студији су представљени резултати мјерења концентрације активности радона у ваздуху добијени коришћењем двије различите методе и технике. Циљ је да истражимо њихове међусобне предности и недостатке.
Пасивни метод је заснован на употреби E-PERM® система који се састоји од електрета типа ST за краткотрајна мјерења, коморе типа S и читача напона SPER-1A, фирме Rad Elec Inc, USA.
За мјерења активном методом употребљен је уређај RAD7, фирме Durridge Company Inc, USA.
Резултати мјерења су обрађени помоћу статистичких пакета OriginPro v9 i SPSS v23. Добијени резултати су упоређени са резултатима других студија.


Кључне речи: електрет; радон; јонизациона комора; пасивни метод; активни метод

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ А - Наука материје, кондензоване материје и физикa чврстог стања

Датум: 10.08.2021.

Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali


Остали радови са конференције


Претражи радове