KINETIČKA I TERMODINAMIČKA STUDIJA SORPCIJE HROM(VI)-JONA NA BIJELOM I ZELENOM TUFU

1. Rada Petrović, Univerzitet u Banjoj Luci, Tehnološki fakultet, Vojvode Stepe Stepanovića 73, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Драгана Гајић, Природно-математички факултет Бања Лука, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Darko Bodroža, Univerzitet u Banjoj Luci, Tehnološki fakultet, RS, B&H, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Zora Levi, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
5. Darija Kičić, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Mladena Stojanovića 2, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Ovaj rad ispituje mogućnost uklanjanja hrom(VI)-jona iz vodenih rastvora upotrebom zelenog i bijelog tufa kao adsorbenasa.
Prvobitno je ispitan uticaj različitih parametara, kao što su: masa adsorbensa, vrijeme kontakta, pH vrijednost rastvora, temperatura i početna koncentracija hrom(VI)-jona u rastvoru. Dobijeni su sljedeći optimalni uslovi: masa adsorbensa m=2 g; vrijeme kontakta t=90 min, pH vrijednost rastvora pH=2; temperatura t=30°C i najveća efikasnost ukljanjanja hrom(VI)-jona je bila pri koncentraciji 2 mg/L. Takođe je određena i tačka nultog naelektrisanja zelenog tufa, za različite koncentracije rastvora natrijum-hlorida i rezultati su pokazali da na tačku nultog naelektrisanja ne utiče jonska sila rastvora i da u sva tri slučaja vrijednost iznosi ~7,4.
Ravnotežni podaci su analizirani sa tri linearna modela adsorpcionih izotermi: Lengmirovim, Frojndlihovim i Temkinovim, i najbolje slaganje sa eksperimentalnim podacima pokazao je Lengmirov model izoterme.
Termodinamička studija pokazuje da je proces adsorpcije nespontan, s obzirom da su dobijene pozitivne vrijednosti Gibsove slobodne energije. Negativna vrijednost promjene entalpije ukazuje na egzoterman proces i da se radi o fizičkoj adsorpciji. Na granici čvrsto/tečno dolazi do porasta neuređenosti, na šta ukazuje pozitivna vrijednost entropije.
Eksperimentalni podaci pokazuju da adsorpcija hrom(VI)-jona na zelenom i na bijelom tufu pokazuje bolje slaganje sa kinetičkim modelom pseudo drugog reda.

Кључне речи: adsorpcija; hrom(VI)-joni; tuf; termodinamika; kinetika

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ А - Наука материје, кондензоване материје и физикa чврстог стања

Датум: 12.08.2021.

Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali


Остали радови са конференције


Претражи радове